Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Θέση εργασίας για Τεχνολόγο Γεωπόνο
Σύμφωνα με την απόφαση αρ. Χ/2ης Συνεδριάσεως/22.2.2012 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για τις ανάγκες του προγράμματος «Επισκοπήσεις (Surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης (ΠΖ) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2011 έως 9 Δεκεμβρίου 2012», που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

                  Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας της ημεδαπής ή ισότιμου Τεχνολογικού Τμήματος της αλλοδαπής.
Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές που εφαρμόζονται σε μικροβιολογικά εργαστήρια (παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων και θρεπτικών υποστρωμάτων, ασηπτική τεχνική, κλπ.).
                  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
                  Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Εργαστηριακή εμπειρία σε μοριακές μεθόδους (PCR, RFLP) θα ληφθεί υπόψη.


α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
δ. Να είναι υγιείς.

1.               Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2.                Τίτλους σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό) και εφόσον αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)].
3.               Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
4.               Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης.
5.               Βιογραφικό Σημείωμα σε 4 αντίτυπα.
                  Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.
                  Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012.

Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, 

Τηλ.: 210-8180255, Fax: 210-8077506, 


E-mail: e.pantazi@bpi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: